Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’obtenir i diligenciar la informació de
transcendència tributària dels contribuents.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Utilitzar aplicacions informàtiques de bases de dades de les administracions tributàries
a l’objecte d’obtenir informació de transcendència tributària amb rapidesa i precisió d’acord amb la legislació vigent.
– Aplicar procediments de recerca i obtenció d’informació en processos de
requeriment d’informació tributària segons el que estableix la legislació
tributària.
– Emprar tècniques de recerca d’informació de transcendència tributària en arxius i
registres públics i privats en funció de la seva naturalesa.
– Aplicar tècniques d’entrevista en l’obtenció i verificació d’informació de
transcendència tributària identificant els elements i / o paràmetres buscats en els
diferents procediments tributaris.
– Desenvolupar el protocol de protecció de dades a l’objecte d’identificar les mesures de
seguretat de la informació d’acord amb la legislació vigent.

CONTINGUTS:

UD1. La informació de transcendència tributària.
UD2. Recerca i obtenció d’informació en bases de dades de l’Administració tributària i altres organismes.
UD3. Obtenció d’informació dels obligats tributaris de forma directa.
UD4. La protecció de dades de transcendència tributària dels contribuents.

Inscriu-te al curs!