Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’obtenir i diligenciar la informació de transcendència tributària dels contribuents. En concret l’alumne serà capaç de: Utilitzar aplicacions informàtiques de bases de dades de les administracions tributàries a l’objecte d’obtenir informació de transcendència tributària amb rapidesa i precisió d’acord amb la legislació vigent. Aplicar procediments de recerca i obtenció d’informació en processos de requeriment d’informació tributària segons el que estableix la legislació tributària. Emprar tècniques de recerca d’informació de transcendència tributària en arxius i registres públics i privats en funció de la seva naturalesa. Aplicar tècniques d’entrevista en l’obtenció i verificació d’informació de transcendència tributària identificant els elements i / o paràmetres buscats en els diferents procediments tributaris. Desenvolupar el protocol de protecció de dades a l’objecte d’identificar les mesures de seguretat de la informació d’acord amb la legislació vigent.

 

CONTINGUTS:

UD1. La informació de transcendència tributària.

1.1. Tècniques d’identificació de documents amb transcendència tributària dels contribuents.

1.2. Instruments d’observació.

1.3. Informació d’entitats bancàries.

1.4. Diligències de constància de fets i informes.

UD2. Recerca i obtenció d’informació en bases de dades de l’Administració tributària i altres organismes.

2.1. Bases de dades de contingut tributari específiques de l’Administració tributària.

2.2. Bases de dades de contingut tributari externes: Seguretat Social o altres.

2.3. Operacions de taules.

2.4. Recerques en bases de dades de contingut tributari.

2.5. Optimització de l’obtenció i recuperació de Bases de dades de contingut tributari.

2.6. Llenguatges de consultes.

2.7. Eines de cerca.

2.8. Presentació de la informació.

2.9. Informes sobre les actuacions d’obtenció d’informació.

2.10. Tècniques de protecció de dades i confidencialitat en bases de dades de contingut tributari.

2.11. Informació amb transcendència tributària en organismes públics i registres oficials.

UD3. Obtenció d’informació dels obligats tributaris de forma directa.

3.1. Obtenció d’informació amb transcendència tributària.

3.2. L’entrevista amb transcendència tributària.

3.3. Comunicació formal prèvia a la visita.

3.4. Protocols d’actuació en la visita.

3.5. Protocol durant la visita.

3.6. L’escenari d’observació.

3.7. Drets i deures dels intervinents.

3.8. Solució als problemes en el lloc de la visita.

UD4. La protecció de dades de transcendència tributària dels contribuents.

4.1. Normativa de protecció de dades de caràcter personal.

4.2. Deure de secret.

4.3. Dades de caràcter personal.

4.4. Fitxers de caràcter personal.

4.5. Exercici de el dret d’accés.

4.6. Mesures de seguretat.

4.7. La gestió d’incidències.

4.8. Tècniques de protecció de dades i confidencialitat en l’obtenció d’informació de contribuents organismes públics i registres oficials.

Inscriu-te al curs!