Ofimàtica

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Adquirir els coneixements i destreses necessaris per a desenvolupar-se en l’entorn Windows i
utilitzar els programes de Microsoft Office: tractament de textos, full de càlcul, base de dades
i creació de presentacions.

CONTINGUTS:

U1. Conceptes Bàsics.
U2. Aplicacions ofimàtiques. Coneixements bàsics i funcionament a nivell d’usuari:
Processador de textos.
U3. Fulls de càlcul: Excel.
U4. Bases de dades: Access.
U5. Presentacions gràfiques amb Power Point.
U6. Nocions bàsiques per a navegar a Internet.

Inscriu-te al curs!