Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de realitzar operacions auxiliars amb
tecnologies de la informació i la comunicació.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Identificar els blocs funcionals d’un sistema informàtic i reconèixer els diferents
elements de l’equip i els seus perifèrics utilitzant els seus manuals.
– Descriure i gestionar les utilitats bàsiques de sistema operatiu per a l’ús de l’equip
informàtic seguint el procediment establert.
– Identificar els dispositius multimèdia i obtenir informació d’ells utilitzant
aplicacions multimèdia seguint unes instruccions rebudes.
– Descriure i utilitzar les funcions principals d’un processador de textos i realitzar documents simples i elementals d’acord a les instruccions rebudes.
– Descriure la funcionalitat d’altres aplicacions ofimàtiques o utilitzar-les per al
tractament i presentació d’informació utilitzant dissenys ja definits i seguint
instruccions rebudes.
– Descriure i manejar les utilitats que proporciona Internet per fer cerques a
la xarxa interna i externa seguint instruccions rebudes. Descriure i gestionar les utilitats que ofereix la xarxa Internet i la «intranet» corporativa per a l’intercanvi d’informació entre usuaris.

CONTINGUTS:

UD1. Blocs funcionals d’un sistema informàtic.
1.1. Tractament de la informació en un sistema informàtic.
1.2. Sistemes de codificació.
1.3. Representació interna de les dades.
1.4. Components d’un sistema informàtic.
1.5. Estructura bàsica d’un sistema informàtic.
1.6. Unitat central de procés en un sistema informàtic.
1.7. Unitats d’entrada i sortida.
1.8. Tipus de Programari.
1.9. Procediments d’arrencada i parada.
UD2. Xarxes d’àrea local.
2.1. Usos i característiques. Accés a recursos compartits.
2.2. Tipus de xarxes.
2.3. Components d’una xarxa d’àrea local. Elements físics. Programari de xarxa.
2.4. Xarxes sense fils. Dispositius amb connexió sense fil a la xarxa i als l’equip.
UD3. El sistema operatiu en l’ús bàsic de les TIC.
3.1. Funcions d’un sistema operatiu.
3.2. Ús de l’entorn.
3.3. Emmagatzematge i organització de la informació.
3.4. Operacions usuals amb fitxers i carpetes.
3.5. Accés als recursos de la xarxa local.
3.6. Personalització i configuració.
UD4. dispositius multimèdia
4.1. Accés als dispositius multimèdia.
4.2. Procediments d’intercanvi d’informació multimèdia entre equips i dispositius.
4.3. Captura d’imatges vídeos o sons.
4.4. Tipus de formats d’arxius multimèdia.
4.5. Aplicacions Multimèdia.
UD5. Elaboració de documents amb un processador de textos.
5.1. Estructura i característiques d’un processador de textos.
5.2. Treball amb documents.
5.3. Edició de documents.
5.4. Eines d’escriptura.
5.5. Aparença dels documents.
5.6. Columnes tabulars i taules.
5.7. Impressió de documents.
5.8. Inserció d’objectes.
UD6. Tractament i presentació d’informació amb fulls de càlcul.
6.1. Estructura i característiques del full de càlcul.
6.2. Treball amb fulls de càlcul.
6.3. Desplaçaments dins d’un full de càlcul.
6.4. Introducció de dades.
6.5. Modificació de les dades.
6.6. Impressió dels fulls de càlcul.
UD7. Tractament i presentació d’informació amb bases de dades.
7.1. Estructura i característiques de la base de dades.
7.2. Obrir bases de dades.
7.3. Tipus d’objectes.
7.4. Treball amb dades.
7.5. Utilitats per a la localització de dades.
7.6. Impressió.
UD8. Tractament i presentació d’informació amb programari de presentacions.
8.1. Estructura i característiques d’una presentació.
8.2. Treball amb presentacions.
8.3. Presentacions autoexecutables.
UD9. Cerca de la informació a través d’Internet / Intranet.
9.1. Característiques i usos de la xarxa Internet «xarxa de xarxes».
9.2. Documents web.
9.3. Accés i serveis d’Internet.
9.4. Ús de navegador.
9.5. Estructura de les pàgines web.
9.6. Clients Web.
9.7. Utilització de cercadors.
9.8. Protecció de l’equip enfront de programari maliciós procedent de Internet.
9.9. certificats i
signatures digitals.
UD10. Programes de comunicació a través d’Internet / Intranet.
10.1. El correu electrònic.
10.2. Fòrums i blocs.
10.3. Missatgeria instantània.
10.4. Videoconferència.
10.5. Plataformes E-learning.
10.6. Altres serveis d’internet.

Inscriu-te al curs!