Operacions de manteniment i consulta de dades

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Identificar els objectes de el diccionari de dades i mantenir-los utilitzant llenguatges i
eines proporcionats pels sistemes ERP-CRM, seguint les especificacions
de disseny definides.
– Crear consultes, informes i formularis utilitzant els llenguatges i eines
proporcionades pel sistema ERP-CRM per extreure i presentar informació d’aquests, seguint les especificacions de disseny.

CONTINGUTS:

UD1. Models de dades en sistemes ERP-CRM.
1.1. Models de dades tipus i característiques.
1.2. Definició de el model de dades.
UD2. Disseny de dades.
2.1. Definició d’objectes i estructures de dades, característiques.
2.2. Creació, modificació i esborrat d’objectes i estructures de dades.
UD3. Definició de tipus de dades.
3.1. Definició, tipus de dades i característiques semàntiques.
3.2. Extensió de el model de dades en sistemes ERP i CRM.
UD4. Diccionari de dades en sistemes ERP-CRM.
4.1. Objectes de el diccionari de dades.
4.2. Eines per a la creació i el manteniment del diccionari de dades.
UD5. Dissenys de pantalla.
5.1. Definició de pantalles de recollida de dades.
5.2. Eines de creació de manteniments.
UD6. Operacions de consulta.
6.1. Eines de cerca àgils per a l’usuari.
UD7. Formularis i informes en sistemes ERP-CRM.
7.1. Formularis.
7.2. Arquitectures d’informes, elements d’informes.
7.3. Eines per a la creació de formularis i informes.
UD8. Accessos a la informació.
8.1. Accessos mitjançant dispositius ODBC.
8.2. Generació de gràfics.

Inscriu-te al curs!