Organització de processos de cuina

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç d’organitzar processos de producció
culinària.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Comparar els models més característics d’organització de les unitats de producció
culinària justificant els més adequats per a determinats tipus i modalitats de
establiments de restauració.
– Analitzar i definir processos de cuina identificant i caracteritzant les tècniques
operacions fases paràmetres d’operació i control i serveis associats necessaris per a
les elaboracions culinàries definint els resultats que s’han d’obtenir.
– Analitzar processos de conservació envasament regeneració de gèneres crus i d’elaboracions culinàries acabades definint per a casos concrets.
– Definir plans de treball per a departaments de cuina adaptats a diferents tipus de
establiments de restauració i situacions.
– Estimar les relacions entre els processos d’elaboració culinària i els processos de servei
i simular la seva coordinació.

CONTINGUTS:

UD1. Les unitats de producció culinària.
UD2. Establiments en la restauració.
UD3. El departament de cuina i l’organització de l’àrea de producció.
UD4. Processos de cuina.
UD5. Processos de conservació envasament regeneració de gèneres crus i elaboracions culinàries.
UD6. Plans de treball de l’departament de cuina.
UD7. El menjador i la lògica de servei.

Inscriu-te al curs!