Pla de negoci en microempreses

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Adquirir coneixements sobre els components i els processos de creació d’un pla de negoci en microempreses.

 

CONTINGUTS:

UD1. Estudi de viabilitat d’idees de negoci en microempreses.

1.1. L’empresa: classificació i característiques.

1.2. La microempresa: característiques i diferenciació.

1.3. Diagnòstic de les capacitats de l’emprenedor/a: factors personals i financers.

1.4. Les idees de negoci: fonts de cerca d’idees; variables d’estudi; factors directes i indirectes.

1.5. Com triar la millor idea de negoci, quadre d’anàlisi DAFO: utilitat, estructura, elaboració i interpretació.

UD2. Estudi i anàlisi dels sectors d’activitat de les microempreses.

2.1. El mercat: característiques, factors implicats i estratègies per a superar les barreres d’entrada.

2.2. Estudi de mercats: recerca qualitativa i quantitativa.

2.3. Tècniques d’obtenció d’informació comercial per a microempreses: qüestionari, observació i seudocompra.

2.4. Anàlisi del sector i la competència: identificació i quantificació de les seves variables.

2.5. El consumidor: criteris de segmentació.

2.6. El qüestionari: recomanacions bàsiques, tipus de preguntes, durada i disseny.

2.7. Estadístics més importants en la recerca comercial: càlcul, interpretació i representació gràfica.

UD3. L’estratègia comercial de les microempreses.

3.1. La importància de comptar amb un pla de màrqueting.

3.2. El Màrqueting Mix. Les 4P: producte, preu, distribució i comunicació.

3.3. El Producte: característiques, tipus, cicle de la vida del producte.

3.4. Gestió estratègica de preus: objectius de la política de preus, estratègies i mètodes de fixació.

3.5. La Publicitat: tipus, elecció del mitjà publicitari i costes.

3.6. La Promoció de vendes: objectius, instruments, efectes i costes.

3.7. La Distribució:
funciones, tipus i canals.

3.8. L’Atenció al Client: directrius bàsiques.

UD4. Planificació de recursos necessaris en les microempreses.

4.1. L’activitat organitzativa de l’empresa: elements materials, personals i funcionals.

4.2. La previsió de recursos humans en microempreses: els llocs de treball, perfils professionals, costos a assumir i estructura organitzativa -organigrama-.

4.3. Els recursos materials en Microempreses: instal·lacions, equipaments i mitjans.

4.4. Decisions d’inversió. El local de negoci: selecció i anàlisi del disseny i localització.

4.5. Aplicacions informàtiques de gestió de microempreses: utilitats bàsiques.

4.6. Exigències legals en matèria de prevenció de riscos laborals en sectors habituals de
microempreses.

4.7. L’externalització de serveis: utilitat i costos.

UD5. Identificació de la forma jurídica en la creació i gestió de microempreses.

5.1. Tipus de formes jurídiques més usuals en microempreses.

5.2. La determinació de la forma jurídica: exigències legals, Aspectes Fiscals, Responsabilitats i Capital Social.

5.3. L’empresari individual: característiques i Normativa associada.

5.4. Societats mercantils: característiques i Normativa associada.

5.5. Costos de constitució i posada en marxa.

UD6. Planificació financera en Microempreses.

6.1. Característiques i funcions del pressupost.

6.2. Tipus de pressupostos: pressupost d’inversions, pressupost operatiu, pressupost de vendes, pressupost de compres.

6.3. Estructura, elaboració i presentació de pressupostos.

6.4. Masses patrimonials del balanç: components de l’actiu, passiu.

6.5. Els estats financers: estructura, elaboració i models.

UD7. Anàlisi de viabilitat financera en les Microempreses.

7.1. L’equilibri financer: càlcul i interpretació.

7.2. Els estats financers provisionals: significat i interpretació.

7.3. Instruments d’anàlisis: ràtios financeres, econòmics i de rotació més importants.

7.4. Càlcul i interpretació de ràtios.

7.5. Informes econòmics, financers i patrimonials: utilitat en l’anàlisi de viabilitat.

7.6. Ajustos de la situació economicofinancera de les microempreses: desviacions i anomalies.

7.7. Mesures correctores de les desviacions.

7.8. Les fonts de finançament: criteris per a la seva selecció.

UD8. Desenvolupament del pla de negoci en les Microempreses.

8.1. Utilitat del pla de negoci en la competitivitat de les microempreses.

8.2. Estructura del pla d’empresa: pla de Màrqueting, Pla d’Organització de Recursos, Pla Financer i Pla Jurídic Formal.

8.3. Informes d’anàlisi de situació: informació comercial, economicofinancera, quadres comparatius de formes jurídiques de l’empresa.

8.4. Aspectes formals del document: claredat, neteja, ordre i brevetat.

8.5. Instruments d’edició i presentació de la informació.

Inscriu-te al curs!