Pla general de comptabilitat

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Interpretar els documents-justificants mercantils habituals derivats de la
activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables,
reconeixent la informació continguda en els mateixos.
– Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant el mètode comptable de
partida doble, els seus instruments i les seves fases.
– Aplicar el mètode comptable de partida doble a el registre de les transaccions econòmiques
d’acord amb les normes comptables en vigor.
– Emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant la
normativa de l’impost

CONTINGUTS:

Mòdul 1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable.
U1. Documentació mercantil i comptable.
U2. L’empresa: classes d’empreses.
U3. Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.
Mòdul 2. El patrimoni de l’empresa.
U1. Concepte comptable de patrimoni.
U2. Inventari i masses patrimonials.
U3. Classificació de les masses patrimonials.
U4. L’equilibri patrimonial.
U5. Estructura del balanç de situació.
U6. Diferències entre l’inventari i el balanç de situació.
Mòdul 3. Registres comptables de l’activitat empresarial.
U1. L’instrument de representació comptable: Teoria dels comptes. Concepte de càrrec i abonament. Comptes d’Actiu-Passiu. Comptes de despeses i ingressos.
U2. El mètode de registre comptable: La partida doble. Aplicació del mètode en la comptabilitat.
U3. Balanç de comprovació de sumes i saldos.
U4. Pla General Comptable en vigor.
U5. Amortització i provisió.
U6. Periodificació de despeses i ingressos.
U7. Realitzar un cicle comptable bàsic complet. Tancament i obertura de la comptabilitat.
U8. La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic el
delicte comptable normativa mercantil al voltant del secret comptable.
Mòdul 4. Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars.
U1. Operacions subjectes no subjectes i exemptes a l’impost.
U2. Tipus d’IVA vigents a Espanya.
U3. Comptabilització d’IVA.
U4. L’IVA en les operacions intracomunitàries.
U5. Liquidació de l’impost.
U6. Llibres de registre d’IVA.

Inscriu-te al curs!