Planificació i gestió del temps

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Adquirir coneixements i habilitats que permetin organitzar i gestionar d’una manera eficaç el temps de treball.

 

CONTINGUTS:

UD1. LA PLANIFICACIÓ

1.1. L’organització personal i d’equip.

1.1.1. Concepte

1.1.2. Tipus de planificació i el seu concepte

1.1.3. Responsabilitats del gestor de l’equip

1.2. La planificació en l’empresa.

1.2.1 Tasques de planificació en l’empresa

1.2.2 Planificació basada en un pla estratègic.

1.3. La planificació d’un projecte i les seves fases.

1.3.1. La planificació d’un projecte

1.3.2. Fases d’un projecte

1.3.3. L’oferta

1.3.4. Els objectius del projecte

1.4. Context i estratègies de planificació.

1.4.1. Context

1.4.2. Estratègies de planificació i planificació efectiva

1.4.3. La planificació estratègica

1.4.4. Getting Things Dono.

1.5. El perfil del responsable de la planificació.

1.5.1. El responsable del pla

1.5.2. El perfil del responsable del pla

1.5.3. Com millorar l’eficiència del responsable

UD2. LA GESTIÓ DEL TEMPS

2.1. Una aproximació al concepte de temps.

2.1.1 Una aproximació al concepte del temps

2.2. Els temps de treball.

2.2.1. Objecte del mesurament de treball

2.2.2. Usos del mesurament de treball

2.2.3. Procediment bàsic

2.2.4. Etapes necessàries per a efectuar el mesurament del treball

2.2.5. Les tècniques de mesurament del treball

2.2.6. Ritme i tipus

2.3. Els sistemes per a controlar i administrar el temps.

2.3.1. Temps de mostreig

2.3.2. Temps predeterminats

2.3.3. Mitjans de registre

2.3.4. Prioritat versus urgència

2.4. Els principals lladres del temps: com tractar-los.

2.4.1 Els principals lladres del temps

2.4.2. Les interrupcions

2.4.3. Elements perjudicials.

2.5. La nostra aliada: l’agenda.

2.5.1. L’agenda

2.5.2. Establir prioritats

2.5.3. Pla de millora personal

UD3. LA DELEGACIÓ

3.1. Conceptualització.

3.1.1. Concepte.

3.2. Por què no es delega? Característiques de la delegació.

3.2.1. Avantatges i inconvenients de la delegació

3.2.2. El temps i la delegació

3.2.3. Principis per a millorar la capacitat de delegació

3.2.4. La delegació en persones o equips de treball.

3.3. El procés de la delegació.

3.3.1. Triar les tasques a delegar

3.3.2. Designar el treball a altres persones

3.3.3. Transferir la tasca delegada

3.3.4. Controlar la delegació

3.3.5. Avaluar els resultats

3.4. Pautes a seguir per a aconseguir una delegació eficaç.

3.4.1. Excuses per a no delegar

3.4.2. Errors més comuns per la falta de delegació

3.4.3 Pautes a seguir per a una delegació eficaç

UD4. EL TREBALL EN EQUIP

4.1. Concepte, etapes i coordinació del treball  en equip.

4.1.1. Concepte

4.1.2. Etapes

4.1.3. Coordinació

4.2. El líder i la cerca de l’alt rendiment.

4.2.1. Buscar un alt rendiment

4.2.2. Lideratge.

4.2.3. Gestió de la direcció de persones i equips

4.3. Metodologia i rols del treball  equipo.

4.3.1. Metodologia.

4.3.2. Funció i rols de l’equip de treball.

4.4. La negociació del rol

.4.4.1. La formació del grup

4.4.2. Etapes

4.4.3. Rols enfrontats no reconeguts: el conflicte

4.5. La generació d’equips multidisciplinaris.

4.5.1. Equip de treball/ treball en equip

4.5.2. L’equip de treball multidisciplinari

4.5.3. Generar equips multidisciplinaris equilibrats

Inscriu-te al curs!