Principis de la programació orientada a objectes

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Dominar els conceptes fonamentals del paradigma orientat a objectes.
– Desenvolupar classes aplicant els fonaments del paradigma Orientat a objectes

CONTINGUTS:

UD1. Introducció a l’paradigma orientat a objectes.
1.1. Cicle de desenvolupament de programari sota el paradigma d’orientació a objectes: Anàlisi, disseny i
programació orientada a objectes.
1.2. Anàlisi de l’procés de construcció de programari: Modularitat.
1.3. Distinció del concepte de mòdul en el paradigma orientat a objectes.
1.4. Identificació d’objectes com abstraccions de les entitats de l’món real que es vol
modelar.
UD2. Classes i objectes.
2.1. Distingir el concepte de classe i els seus atributs, mètodes i mecanisme d’encapsulació.
2.2. Anàlisi dels objectes: Estat, comportament i identitat.
2.3. Ús d’objectes com a instàncies de classe. Instància actual (This, Self, Current).
2.4. Identificació del concepte de programa en el paradigma orientat a objectes. POO = Objectes +
Missatges.
UD3. Generalització / Especialització: herència.
3.1. Descripció del concepte d’herència: simple i múltiple.
3.2. Distinció de l’herència múltiple.
3.3. Creació d’objectes en l’herència.
3.4. Classificació jeràrquica de les classes.
UD4. Relacions entre classes.
4.1. Distinció entre Agregació / Composició.
4.2. Distinció entre Generalització / Especialització.
4.3. Identificació d’associacions.
UD5. Anàlisi del polimorfisme.
5.1. Concepte.
5.2. Tipus.
5.3. Polimorfisme en temps de compilació (Sobrecàrrega).
5.4. Polimorfisme en temps d’execució (Lligadura Dinàmica).
5.6. Objectes polimòrfics.
5.7. Comprovació estàtica i dinàmica de tipus.
UD6. Tècniques de programació estructurada.
6.1. Identificació d’elements bàsics: constants, variables, operadors i expressions.
6.2. Anàlisi d’estructures de control: Seqüencial, condicional i de repetició.
6.3. Distinció entre funcions i procediments.
6.4. Demostració de trucades a funcions i procediments.
6.5. Ocupació de trucades a funcions i procediments inclosos en les classes.
UD7. Estructura de la informació.
7.1. Enumeració de dades simples: Numèrics (sencers i reals), lògics, caràcter, cadena de
caràcters, punter o referència a memòria.
7.2. Dades estructurades: Arrays.
7.3. Mecanismes de gestió de memòria.
UD8. Llenguatges de programació orientats a objectes.
8.1. Anàlisi del llenguatge de programació orientat a objectes i paradigma orientat a objectes.
8.2. Comparació entre els llenguatges de programació orientats a objectes més habituals.
Característiques essencials.
8.3. Llibreries de classes.
UD9. Implementació del paradigma utilitzant un llenguatge de programació orientat a objectes.
9.1. Elecció del llenguatge.
9.2. Enumeració dels tipus d’aplicacions.
9.3. Eines de desenvolupament.
9.4. Tipus de dades i elements bàsics característics del llenguatge. Instruccions.
9.5. Estudi i utilització de les classes bàsiques incloses en la llibreria de classes.
9.6. Definició de classes.
9.7. Construcció de mètodes. Sobrecàrrega.
9.8. Construcció d’atributs.
9.9. Construcció de la interfície de la classe.
9.10. Construcció de classes incloent relacions de Agregació / Composició i Associació.
9.11. Construcció de classes amb herència.
9.12. Construcció de classes amb herència múltiple.
9.13. Definició de classes abstractes.
9.14. Construcció de classes amb herència incloent poliformisme.
9.15. Ocupació d’excepcions.
9.16. Gestió d’esdeveniments.
9.17. Ocupació de fils.
9.18. Definició i anàlisi de programació en xarxa.
9.19. Accés a bases de dades des de les aplicacions. Llibreries de classes associades.

Inscriu-te al curs!