Procediment de recaptació i inspecció dels tributs

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aplicar les tècniques de comprovació de les obligacions formals i materials dels
contribuents i de col·laboració en l’execució de mesures cautelars en el desenvolupament
de procediment d’inspecció tributària.
– Realitzar les actuacions i gestions dels diferents procediments tributaris –
expedients de compensació, ajornament i fraccionament de pagament-, en funció de
les fases en què es realitzin.
– Realitzar les gestions administratives de les actuacions d’embargament i subhasta
especificant les fases de procediment d’alienació a què pertanyen.

CONTINGUTS:

UD1. Procediment d’inspecció.
UD2. Procediment de recaptació.
UD3. Procediment administratiu de constrenyiment

Inscriu-te al curs!