Procediments de gestió dels tributs

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Aplicar tècniques i procediments de formalització, seguiment i arxiu dels
expedients tributaris, identificant els diferents documents que el formen i els
suports aplicables.
– Aplicar tècniques de comprovació i verificació de dades de les declaracions i
autoliquidacions dels contribuents, en funció dels diferents procediments de
gestió tributària

CONTINGUTS:

UD1. Gestió administrativa i arxiu d’expedients i documentació tributària.
UD2. Normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris.
UD3. Actuacions i procediments de gestió tributària.

Inscriu-te al curs!