Processos ecònomicoadministratius en agències de viatges

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el Mòdul l’alumne serà capaç de desenvolupar la gestió econòmicoadministrativa d’agències de viatges.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Registrar operacions comptables de les agències de viatges segons la normativa vigent
general i sectorial calculant la importància del seu correcte registre.
– Aplicar sistemes i procediments de gestió administrativa que s’adaptin a diferents
tipus d’agències de viatges i altres entitats de distribució turística.
– Analitzar els procediments i operacions que es deriven de les relacions econòmiques
internes i externes aplicant-los i calculant la seva importància. Analitzar la gestió i
control dels comptes de clients desenvolupant les operacions que li són inherents.
– Desenvolupar les operacions de gestió de tresoreria i control de comptes de caixes i
bancs realitzant les comprovacions necessàries amb la precisió i exactitud
requerides.

CONTINGUTS:

UD1. Comptabilitat, Matemàtiques comercials i Estadística bàsica.
UD2. Processos economicoadministratius en agències de viatges i altres entitats de distribució
turística.
UD3. Procediment d’emmagatzematge reposició i control de documents propis i externs.
UD4. Procediments derivats de les relacions econòmiques amb clients.
UD5. Gestió de tresoreria i control de comptes de caixes i bancs.
UD6. Utilització de programes informàtics de gestió interna (back-office) d’agències de viatges.

Inscriu-te al curs!