Productes, serveis i destinacions turístiques

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Analitzar l’evolució del concepte de turisme identificant els elements que
componen el sistema turístic.
– Analitzar el mercat turístic identificant les destinacions turístiques nacionals i
internacionals més rellevants.

CONTINGUTS:

UD1. El Turisme i l’Estructura del Mercat Turístic.
UD2. L’Allotjament com Component del Producte Turístic.
UD3. El Transport com Component del Producte Turístic.
UD4. Altres Elements i Components dels Viatges Combinats Excursions o Trasllats.
UD5. Principals Destinacions Turístiques Nacionals.
UD6. Principals Destinacions Turístiques Internacionals.

Inscriu-te al curs!