Programació d'aplicacions android

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Programar aplicacions de dispositius mòbils Android.

 

CONTINGUTS:

UD1. INTRODUCCIÓ. HISTÒRIA, LA SEVA ARQUITECTURA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.

UD2. ENTORN DE TREBALL. CICLE DE VIDA DE LES APLICACIONS. COMPONENTS DE L’ APLICACIÓ.

UD3. ACTIVITATS: SERVEIS, INTENCIONS, PROVEÏDORS DE CONTINGUTS.

UD4. CONTROLS COMUNS.

4.1. Afegir un text View. Edit Text. Botons i llistes.

4.2. Widgets bàsics d’Android.

4.3. Contenidors en Android: tipus de layouts

4.4. Cicle de vida Activity. Controls de selecció en Android: els Adaptadors.

4.5. Utilització de menús.

4.6. Tipus d’esdeveniments: esdeveniments de pàgina, de botons, de teclat. Escoltar esdeveniments de clic.

4.7. Ús dels sensors del dispositiu, l’acceleròmetre, el bluetooth, el sistema Multitouch de la pantalla.

4.8. Localització GPS con Android: geolocalització. Usant preferències en Android.

4.9. Bases de dades i fitxers XML.

4.10. Funcionalitats.

4.11. Posar pegats fitxers.

UD5. SERVEIS

5.1. Mapes en Android.

5.2. Interfície Gràfica.

UD6. CREAR UNA APLICACIÓ.

6.1. Arxiu de manifest.

6.2. Configurar el Plugin ADT i el SDK Android. Crear una AVD.

6.3. Interfície d’usuari en Android.

6.4. Integrar un menú bàsic. Editar. Crear formularis.

6.5. Estats d’una aplicació. Ús de l’ArrayAdapter.6.6. Ús del CursorAdapter.

6.7. Editor de bases de dades SQLite.

6.8. Crear un servei. Arrencar i parar el servei. Connectar i desconnectar el servei.

6.9. Aprendre a instal·lar l’IDE Eclipso.

6.10. Google Maps.

6.11. Preparació de l’aplicació: nomenar. Restos de traces de codi i debug.

6.12. Signatura.

6.13. Publicació.

6.14. Actualitzacions.

Inscriu-te al curs!