Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç de Programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació a el perfil  els destinataris i a la realitat laboral.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Programar accions formatives per a l’ocupació adequant-les a les característiques i condicions de la formació a el perfil dels destinataris i a la realitat laboral.
– Analitzar la normativa sobre la formació professional per a l’ocupació en els seus diferents modalitats d’impartició identificar-ne les característiques i col·lectius destinataris.
– Establir pautes de coordinació metodològica adaptada a la modalitat formativa de l’acció a impartir.
– Elaborar la programació didàctica d’una acció formativa en funció de la modalitat d’impartició i de les característiques dels destinataris.
– Elaborar la programació temporal del desenvolupament de les unitats didàctiques programades, seqüenciar continguts i activitats.

CONTINGUTS:

U1. Estructura de la formació professional.
1.1. Sistema nacional de les qualificacions: Catàleg nacional de qualificacions i formació modular nivells de qualificació.
1.2. Subsistema de formació professional reglada: Programes de qualificació professional inicial i cicles formatius. Característiques destinataris i durada.
1.3. Subsistema de la formació professional per a l’ocupació. Característiques i destinataris.
1.4. Programes formatius: estructura de el programa.
1.5. Projectes formatius en la formació en alternança amb l’ocupació: estructura i característiques.
U2. Certificats de Professionalitat.
2.1. Certificat de professionalitat i vies d’adquisició. Estructura del certificat de professionalitat: perfil professional / referent ocupacional formació del certificat / referent formatiu prescripcions dels formadors i requisits mínims d’espai instal·lacions i equipament. Formació professional i en línia.
2.2. Programació didàctica vinculada a Certificació Professional.
U3. Elaboració de la programació didàctica d’una acció formativa per a l’ocupació.
3.1. La formació per competències.
3.2. Característiques generals de la programació d’accions formatives.
3.3. Objectius: definició funcions classificació formulació i normes de redacció.
3.4. Els continguts formatius: conceptuals procedimentals i actitudinals. Normes de redacció. Funcions. Relació amb els objectius i la modalitat de formació.
3.5. Seqüenciació. Actualització i aplicabilitat.
3.6. Les activitats: tipologia estructura criteris de redacció i relació amb els continguts. Dinàmiques de treball en grup.
3.7. Metodologia: mètodes i tècniques didàctiques.
3.8. Característiques metodològiques de les modalitats d’impartició dels certificats de professionalitat.
3.9. Recursos pedagògics. Relació de recursos, instal·lacions, bibliografia, annexos: característiques i descripció.
3.10. Criteris d’avaluació: tipus moment instruments ponderacions.
3.11. Observacions per a la revisió actualització i millora de la programació.
U4. Elaboració de la programació temporalitzada de l’acció formativa.
4.1. La temporalització diària.
4.2. Seqüenciació de continguts i concreció d’activitats.
4.3. Elaboració de la Guia per a les accions formatives per a la modalitat d’impartició formativaen línia.

Inscriu-te al curs!