Programació, execució i difusió de projectes educatius en el temps lliure

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Dissenyar projectes de lleure educatiu infantil i juvenil reflectint tots els seus apartats. Determinar els elements i procediments fonamentals en el desenvolupament d’un projecte de temps lliure que facilitin la correlació de les accions previstes. Elaborar un procediment d’avaluació aplicable a projectes educatius de lleure educatiu infantil i juvenil. Reconèixer els procediments de gestió, administració i marc legal aplicable a projectes de temps lliure. Analitzar els procediments i mitjans de comunicació que s’utilitzen per a la projecció social de el projecte.

CONTINGUTS:

UD1. Disseny de plans i programes en les intervencions en el temps lliure.

1.1. Fase de preparació.

1.2. Fase d’execució.

1.3. Fase d’avaluació.

UD2. Aplicació de la normativa aplicable a projectes de temps lliure.

2.1. Identificació dels aspectes a considerar en la preparació i desenvolupament d’una activitat en relació amb les normatives aplicables.

2.2. Aplicació de el marc normatiu autonòmic aplicable a les activitats de temps lliure en l’àmbit de la infància i la joventut, així com d’altres marcs normatius que incideixen en les activitats de temps lliure.

2.3. Anàlisi de l’impacte ambiental produït per les activitats de temps lliure.

2.4. Aplicació de la normativa sanitària en les activitats de temps lliure.

2.5. Adequació de les activitats de temps lliure a la seguretat ia la prevenció d’accidents.

2.6. Procés de gestió i tramitació de les autoritzacions o comunicacions administratives.

2.7. Protocols de relació amb l’Administració abans, durant i després de la realització de el projecte de temps lliure.

UD3. Gestió de recursos en projectes de temps lliure.

3.1. Gestió de recursos humans.

3.2. Gestió de recursos econòmics.

3.3. Gestió de recursos materials.

UD4. Coordinació amb altres agents.

4.1. Anàlisi d’aspectes subjectes a coordinació amb altres agents.

4.2. Estructuració de les funcions de representació a desenvolupar per part de la persona responsable d’un projecte d’educació en el lleure infantil i juvenil.

4.3. Relació amb els pares o tutors dels menors que participen en les activitats de temps lliure.

4.4. Identificació d’aspectes que necessitin el treball en xarxa dels agents educatius que incideixen en un entorn concret.

4.5. Relació amb altres educadors vinculats als menors amb necessitats educatives especials.

UD5. Aplicació d’accions de difusió de el projecte de temps lliure.

5.1. Identificació d’aspectes a considerar del grup destinatari i de l’entorn, que permetin desenvolupar una comunicació de l’acció comprensible i motivadora.

5.2. Protocols, procediments i mitjans de comunicació que s’utilitzen per a la projecció social de el projecte, considerant mitjans, persones destinatàries i llenguatges per assegurar una correcta difusió de el projecte.

5.3. Tècniques de comunicació aplicades a la difusió de projectes de temps lliure.

Inscriu-te al curs!