Reclutament, selecció i administració de personal

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Comprendre la rellevància que té la captació i selecció de talent dins dels departaments de recursos humans de les organitzacions.  Aprofundir sobre la vinculació del reclutament i l’avaluació de les persones amb l’estratègia i els resultats d’una companyia. Conèixer que entenem por reclutament o captació del talent. Indagar sobre les diferents fases dins del  procés de reclutament. Saber quines son les diferents fonts per a captar el talent i avaluar les. Comprendre què significa el reclutament 2.0 i com es realitza. Conèixer els processos i fases de l’avaluació i selecció de personal i comprendre la seva rellevància en l’estratègia de Recursos Humans. Ampliar coneixements sobre les diferents tècniques i vies per a avaluar i presentar una candidatura. Valorar els aspectes a tenir en compte tant per part de l’entrevistador com del’entrevistat. Comprendre què entenem per competència, un perfil de competències per a un lloc i el diccionari de competències en una empresa. Conèixer quins son els avantatges de seleccionar per competències. Aprofundir sobre l’enfoc d’avaluació i selecció per competències o incidents crítics.  Comprendre què és la  selecció per valors i què aporta a la nostra organització. Saber quines preguntes realitzar i com enfocar una entrevista quan estem avaluant i seleccionant per valors. Entendre com ha influït la transformació digital en el reclutament i la selecció de personal.• Saber els avantatges que té aplicar el Big Data als recursos humans. Conèixer quines son les tendències i reptes en l’avaluació i selecció de personal. Prendre consciència de la necessitat com a professionals de recursos humans, d’adaptar-nos i ser flexibles als canvis en el mercat laboral i la societat. Conèixer les funcions de la Direcció d’RR.HH. i com es porta a terme l’administració del personal.• Conèixer i gestionar alguns dels conceptes bàsics per a administrar personal. Introduir a l’alumnat la importància de la rescissió de contractes, dins del marc de les relaciones laborals establertes, entre empresari/ària i treballador/a. Conèixer de manera específica les diferents figures representatives (causes), de la rescissió de contractes laborals. Conèixer les repercussions a nivell laboral i indemnitzatori de les diferents causes d’extinció contractual.

 

CONTINGUTS:

UD1.Reclutament i captació del talent

1.El procés de Captació i Selecció de Talent en Recursos Humans.

2. Definició i finalitat dels processos de reclutament

3. El procés de reclutament.

4. Planificació de les necessitats.

5. Fases del procés.

5.1. Anàlisi prèvia i descripció del perfil del lloc.

5.2 Fonts de reclutament.

5.3.Reclutament

5.4. Conclusions

UD2.Avaluació i selecció de personal

1. Introducció

2. El procés i les fases en l’avaluació i selecció de personal

2.1. Fase inicial

2.2. Fase Preselecció o cribatge curricular

2.3. Fase d’avaluació i selectiva

2.4. Fase de tancament del procés

3. Elements personals de l’entrevista

3.1. L’entrevistador

3.2. L’entrevistat

4. conclusions

Ud3.La avaluació i selecció por competències

1. Fonamentació teòrica

2. Definició de competència

3. Competències generals i escales

4. Perfil de competències per a un lloc

5. Simplificació del model de competències per a selecció

6. El diccionari de competències

7. Implantació d’un model de gestió per competències

7.1. Premisses per a implantar un model de gestió per competències

7.2. Avantatges del model de gestió per competències

8. La selecció per competències

8.1. Principals tècniques utilitzades en la selecció por competències: Assessment center

8.2. Com entrevistar per competències

9. Conclusions sobre la gestió per competències

UD4.Avaluació i selecció per valors

1.Introducció

2. Característiques de la DpV

3.Selecció per valors

4. Preguntes per a seleccionar per valors

5. Conclusió

UD5.Transformació digital i Big data en reclutament i selecció de personal

1. Transformació digital del reclutament i la selecció de personal. Big Data aplicat a recursos humans

2. Tendències i reptes en la selecció de personal

Inscriu-te al curs!