Reparació i ampliació d'equips i components maquinari microinformàtics

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Descriure els components elèctrics, electrònics i electromecànics continguts
dins dels dispositius d’equips microinformàtics susceptibles d’ajust,
calibratge i de producció d’avaries per discriminar causes de producció de
incidències.
– Establir la causa de l’avaria dels equips i components de sistema
microinformàtic, identificant la seva naturalesa mitjançant l’ús de tècniques i
eines especificades.
– Aplicar els procediments per realitzar l’ajust, reparació i verificació dels
elements avariats, garantint el funcionament de l’equip o component.
– Aplicar els procediments d’ampliació d’equips informàtics garantint el
funcionament de l’equip o component, d’acord a unes especificacions rebudes.

CONTINGUTS:

UD1. Instrumentació bàsica aplicada a la reparació d’equips microinformàtics.
1.1. Conceptes d’electricitat i electrònica aplicada a la reparació d’equips microinformàtics.
1.2. Instrumentació bàsica.
UD2. Funcionament dels dispositius d’un sistema informàtic.
2.1. Esquemes funcionals dels dispositius i perifèrics en equips informàtics.
2.2. Components elèctrics. Funcions.
2.3. Components electrònics. Funcions.
2.4. Components electromecànics. Funcions.
2.5. Els suports d’emmagatzematge magnètic.
UD3. Tipus d’avaries en equips microinformàtics.
3.1. Tipologia de les avaries.
3.2. Avaries típiques.
UD4. Diagnòstic i localització d’avaries en equips informàtics.
4.1. Organigrames i procediments per a la localització d’avaries.
4.2. El diagnòstic.
4.3. Eines programari de diagnòstic.
4.4. Eines maquinari de diagnòstic.
4.5. Connectivitat dels equips informàtics
4.6. La connexió extern i intern dels equips informàtics.
4.7. Tècniques de realització de divers cablejat.
UD5. Reparació de el maquinari de la unitat central.
5.1. El lloc de reparació.
5.2. El pressupost de la reparació.
5.3. El procediment de reparació.
5.4. Reparació d’avaries de maquinari.
UD6. Ampliació d’un equip informàtic.
6.1. Components actualitzables.
6.2. El procediment d’ampliació.
6.3. Ampliacions típiques d’equips informàtics lògiques i físiques.

Inscriu-te al curs!