Retribucions salarials, cotització i recaptació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

– Elaborar els documents derivats de la retribució de la feina per compte d’altri.
– Aplicar a el rebut de salaris les corresponents deduccions en concepte de cotització a el Règim General de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats del
procés de liquidació i ingrés de quotes.
– Aplicar al rebut de salari la retenció de l’impost sobre la renda de les persones
Físiques (I.R.P.F.) elaborant els documents d’ingrés a compte i liquidació anual en
compliment de la legalitat vigent.

CONTINGUTS:

UD1. Retribució salarial.
UD2. Cotitzacions a el Règim General de la Seguretat Social.
UD3. L’impost sobre la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).

Inscriu-te al curs!