Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació

DURADA: 100h

OBJECTIUS:

Un cop finalitzat el mòdul l’alumne serà capaç de seleccionar elaborar adaptar i utilitzar
materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.
En concret l’alumne serà capaç de:
– Seleccionar elaborar adaptar i utilitzar materials mitjans i recursos didàctics per al
desenvolupament de continguts formatius.
– Seleccionar adaptar i / o elaborar materials gràfics en diferents tipus de suports
per al desenvolupament dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
– Utilitzar mitjans i recursos gràfics atenent a criteris metodològics i d’eficiència.
– Seleccionar adaptar i / o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament
dels continguts atenent a criteris tècnics i didàctics.
– Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia atenent a la modalitat d’impartició de la formació criteris metodològics i d’eficiència.

CONTINGUTS:

U1. Disseny i elaboració de material didàctic imprès.
1.1. Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos.
1.2. Característiques de el disseny gràfic.
1.3. Elements de el guió didàctic.
1.4. Selecció de materials didàctics impresos en funció dels objectius a aconseguir respectant
la normativa sobre propietat intel·lectual.
1.5. Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el
disseny i elaboració de material didàctic imprès.
U2. Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics.
2.1. Característiques i finalitat didàctica.
2.2. Ubicació en l’espai.
2.3. Recomanacions d’utilització.
2.4. Disseny d’un guió amb l’estructura d’ús en una sessió formativa.
U3. Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia.
3.1. El projector multimèdia.
3.2. Presentació multimèdia.
3.3. Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el
disseny i elaboració d’una presentació multimèdia.
U4. Utilització del web com a recurs didàctic.
4.1. Internet.
4.2. Criteris de selecció de recursos didàctics a través del web.
U5. Utilització de la pissarra digital interactiva.
5.1. Components (ordinador projector multimèdia aplicació informàtica entre d’altres).
5.2. Característiques i finalitat didàctica.
5.3. Eines (calibratge escriptura accés a l’aplicació informàtica entre d’altres).
5.4. Ubicació en l’espai.
5.5. Recomanacions d’ús.
UD. Entorn virtual d’aprenentatge.
6.1. Plataforma / aula virtual característiques i tipus.
6.2. Utilització d’eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums xat
correu, etc.
6.3. Recursos propis de l’entorn virtual d’aprenentatge.
6.4. Tasques i activitats la seva avaluació i registre de qualificacions.
6.5. Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles.
6.6. Aplicacions més freqüents en la formació en línia.

Inscriu-te al curs!