Xarxes, mitjans socials i reputació online

DURADA: 200h

OBJECTIUS:

Diferenciar entre web 2.0 i Branding 2.0.  Conèixer les característiques, perfils i tipus de xarxes socials. Distingir entre les RRSS generalistes, professionals, microblogging i de continguts. Estudiar les RRSS de continguts: Youtube i Instagram.  Conèixer les característiques, tipologia, formats, tipus d’entrades i la seva estructura d’un post en un blog. Diferenciar entre els dues gestores de blogs més utilitzades: Bloguer i WordPress. Identificar les dues modalitats de fòrums online i offline, i els seus avantatges i desavantatges associats.  Diferenciar entre Mitjà social Manager i Community Manager.  Evitar caure en els errors que poden produir els mitjans socials. Conèixer el codi  deontològic del professional del Mitjà social. Estudiar les eines del Community Manager.  Conèixer el significat del Pla Mitjà social (PSM). Identificar els diferents plans que conflueixen en el PSM. Diferenciar entre les quatre fases del PSM: Anàlisi, Planificació, Implementació i Anàlisi i Monitoratge.  Conèixer l’impacte que la publicitat té en la societat. Prendre consciència de l’aparició del fenomen 2.0 així com noves eines útils per a arribar al consumidor. Ampliar coneixements sobre la personalitat i característiques del nou consumidor. Realitzar una recerca de reputació. Conèixer els tipus de continguts publicitaris. Saber en què consisteix la funció del community management. Aprendre estratègies per a la creació de continguts.

 

CONTINGUTS:

UD1.Xarxes socials

1. Introducció a les xarxes socials

2. Web 2.0.

3. Branding 2.0: Construint marques

4. Característiques de les RRSS

5. El perfil de l’usuari de RRSS

6. Tipologia de RRSS  

6.1. RRSS Generalistes: Facebook

6.2. RRSS Professionals: LinkedIn

6.3. RRSS Microblogging: Twitter

6.4. RRSS de Continguts: Youtube i Instagram

6.4.1. Youtube

6.4.2. Instragram

UD2.Blogs i fòrums

1. Blogs

1.1. Característiques

1.2. Tipologia dels blogs

1.3. Formats

1.4. Tipus d’entrades

1.5. Estructura d’un post

1.6. Característiques de la redacció 2.0

1.7. Gestió de blogs: conceptes bàsics

1.8. CMS: Bloguer vs. WordPress

1.8.1. Bloguer

1.8.2. WordPress

1.8.3. Anàlisi dels resultats

1.8.4. La millor opció: Bloguer o wordpress

2. Fòrums

 2.1. Moderació i administració d’un fòrum virtual

UD3.Mitjà social Manager VS Community manager

1. Mitjà social Manager

2. Community Manager

3. Errors a evitar en mitjans socials

4. Codi Deontològic del professional del Mitjà social

5. Eines del Community Manager

UD4.Mitjà social Pla

1. Mitjà social Pla

1.1. Fase  d’Anàlisi

1.2. Fase de Planificació

1.3. Fase d’Implementació

1.4. Fase d’Anàlisi i Monitoratge

1.5. Gestió de crisi en RRSS

UD1.Síntesi de l’administració de personal

1. De l’Administració de personal a la gestió de Recursos Humans

1.1. Naixement de la direcció de Personal o Recursos Humans: funciones principals

1.2. L’administració de personal en el departament d’RR.HH.

2. Aspectes rellevants en l’administració de personal

2.1. La nòmina o rebut de salaris

2.2. El salari

2.3. Retencions i ingressos a compte de l’IRPF

2.4. El temps de treball: compensacions associades

2.5.  Política disciplinaria de l’empresa

2.6.  Modificació de les condiciones de treball

UD2.Contracte de treball i relacions laborals individuals

1. La relació individual de treball 

1.1. El contracte de treball: aspectes bàsics 

1.2. Drets i deures laborals bàsics 

1.3. Treball de menors

2. Modalitats contractuals

 2.1. Contracte a temps complet i contracte a temps parcial 

2.2. Tipologia contractual

UD3.Relaciones laborals col·lectives

1. El sindicalisme

1.1. Objectius i principis

1.2. La configuració jurídica del sindicat

1.3. La llibertat sindical

1.4. La representació sindical

1.5. El sindicat en l’empresa

2. Comitès d’empresa i delegats de personal

2.1. Delegats de personal

2.2. Comitès d’empresa

2.3. Durada i extinció del mandat

2.4. Garanties dels representants del personal

3. L’assemblea de treballadors

4. Negociació col·lectiva

4.1. Acord marc

4.2. Pacte col·lectiu extraestatutari

4.3. Els convenis col·lectius

4.4. Comissió Consultiva Nacional dels Convenis Col·lectius

5. Mesures de pressió col·lectiva

5.1. Vaga i conflicte col·lectiu

5.2. El tancament patronal

UD4.Rescinsión de contractes laborals

1. L’extinció del contracte de treball

1.1. Causes de la rescissió

1.2.  Sistematització de les causes

2. Extinció del contracte de treball por voluntat conjunta de treballador i empresari

2.1. El mutu acord

2.2. Causes consignades vàlidament en el contracte

2.3. Expiració del temps convingut o conclusió de l’obra i servei

3. Extinció del contracte por voluntat del treballador

3.1. Sense causa justificada

3.2.  Con causa justificada

4. Extinció del contracte por voluntat de l’empresari

4.1. Acomiadament disciplinari

4.2. L’extinció por causes objectives

4.3. L’acomiadament col·lectiu

4.4. Acomiadament per forces majors

5. Extinció del contracte por causes que afecten la persona del treballador

5.1. Mort

5.2. Invalidesa

5.3. Jubilació

6. Extinció del contracte por causes que afecten la persona de l’empresari

6.1. Mort

6.2. Incapacitat

6.3. Jubilació

6.4. Extinció de la personalitat jurídica de l’empresari

6.5. Continuïtat de les relaciones laborals: la subrogació empresarial

UD5.Cotització a la seguretat social

1. Introducció al sistema de la Seguretat Social

1.1. Nivells de protecció

1.2.  El sistema de la Seguretat Social: règims

2. Contingències comunes i professionals

2.1. Accidento de treball

2.2. Malaltia professional

2.3. Accidento no laboral i malaltia comuna

3. La cotització a la Seguretat Social

3.1. Conceptes susceptibles de cotització

3.2. Determinació de l’importo de cotització

4. Prestacions bàsiques de la Seguretat Social

UD6.Gestió laboral i nòmines

1. Gestió Salarial

1.1. El salari

1.2. Estructura salarial: les partides salarials

1.3.    Protecció del salari

2. La nòmina o rebut de salaris

3. L’Impost sobre la Lava de les Persones Físiques (I.R.P.F.)

3.1. Naturalesa de l’Impost

3.2. Objecte de l’Impost

3.3. Rendiments del treball

3.4. Càlcul de les retencions a compte de l’IRPF

UD1.Introducció a la reputació online

1. El poder del consumidor: una petita reflexió

2. Excés d’impactes publicitaris

2.1 L’aparició del fenomen

2.2. Les eines que donen poder a l’usuari

2.3 La relació entre els dos conceptes

3. Continuem coneixent al consumidor: adprosumer

3.1 La situació que deriva del nou consumidor

3.2 Què podem fer?

UD2.Construint la reputació digital

1. Què és la identitat digital?

2. El concepte de marca

2.1 Els valores corporatius

2.2 Què és la missió?

2.3 Què és la visió?      

3.    Online Reputation Management i les seves bases      

4. Construint la reputació online d’una marca            

4.1 Donant-nos suport en el SEU            

4.2 El BuzzMarketing i la seva vinculació con la reputació online           

 4.3 UserGenerated Content           

 4.4 I què fem amb els influencers…

UD3.El Pla de reputació digital

1. Recerca de la reputació

2. I una vegada que hem obtingut la informació?

3. Posant els pilars de la nostra reputació

3.1. Què son els continguts guanyats

3.2. Què son els continguts de propietat

3.3. Què son els continguts pagats

4. El community management i el seu llegat

5. La creació de contingut requereix d’una estratègia

UD4.Protegint la reputació digital

1. Gestionant una crisi

1.1. Algunes pautes pràctiques per a abordar-la

2. Com faig un pla de crisi

Inscriu-te al curs!